Privacyverklaring

Privacyverklaring d.d. 24 mei 2018

Historische Vereniging Old Deep’n, gevestigd aan Raadhuisstraat 8, 7478 AG te Diepenheim, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Zie website: www.olddeepn.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Historische Vereniging Old Deep’n verwerkt onderstaande persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer(s)
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer
  • Contributiebedrag

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Historische Vereniging Old Deep’n verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de overeenkomst voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van ons periodiek en onze nieuwsbrief
  • Verzenden van uitnodigingen voor bijeenkomsten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Historische Vereniging Old Deep’n bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Zodra het lidmaatschap dan wel het donateurschap wordt beëindigd en alle daarbij horende acties zijn afgehandeld worden de persoonsgegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Historische Vereniging Old Deep’n deelt uw persoonsgegevens niet met derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Historische Vereniging Old Deep’n gebruikt op haar website functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
Historische Vereniging Old Deep’n gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Daarnaast gebruikt Historische Vereniging Old Deep’n analytische cookies en deelt deze cookiegegevens met Google. De analytische cookiegegevens zijn geanonimiseerd. Deze bevatten dus geen persoonsgegevens die traceerbaar zijn naar een persoon. Met Google heeft Historische Vereniging Old Deep’n een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Historische Vereniging Old Deep’n blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Historische Vereniging Old Deep’n en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@olddeepn.nl

Historische Vereniging Old Deep’n wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Historische Vereniging Old Deep’n neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@olddeepn.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.